Department of HighwayS
                                                      Home
Internal Organizaton
About Us
Executive

                                                                                                                                                     ขออภัย

                                                                                                                                  เว็บไซต์ อยู่ระหว่างการปรับปรุง

  แผนที่ทางหลวง    
  สอบถามเส้นทาง
  ศูนย์บริการทางหลวง
  เส้นทางลัดช่วงเทศกาล
  Down Load แผ่นพับแผนที่    
  ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
   ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ข่าวหนังสือพิมพ์    
  ข้อมูลน้ำท่วม
Down Load คู่มือประชาชน
  กฎหมายและระเบียบทางหลวง
  ระเบียบทางคอมพิวเตอร์
  ประเภททางหลวง
  ระบบหมายเลขทางหลวง
  ป้ายจราจร
โครงการจ้างเหมาทำการก่อสรา
กดหสากหสกหวสาวาสกหสว
กหดว
     
  ทำทางเชื่อมเข้าออก
  ก่อสร้างอาคารริมทางหลวง
  ติดตั้งป้ายในเขตทางหลวง
  วางท่อระบายน้ำในเขตทางหลวง
  มาตรฐานและข้อกำหนดทางหลวง
  การวิเคราะห์และตรวจสอบ
  การควบคุมงานก่อสร้าง
  การฉาบผิวแบบ Para Sluly